Familjerätt

Marell Jurister har en proaktiv hållning till juridiken vilket innebär att vi ser över avtal och andra juridiska dokument i syfte att förebygga tvister och andra problem. Detta är särskilt viktigt när det gäller familjerätt och vi upprättar därför äktenskapsförord, samboavtal och testamenten och ser över försäkringsskydd för att mildra effekterna om en separation skulle vara oundviklig eller ett dödsfall skulle inträffa. Sambor ärver inte varandra och därför kan det vara nödvändigt med ett testamente för att den efterlevande inte ska behöva flytta.

Men vi agerar givetvis också när något har inträffat som behöver tas om hand. Vid äktenskapsskillnad behöver makarnas egendom fördelas mellan dem och detta gäller också när ett samboförhållande upphört men då endast avseende bostad och bohag. Detta kallas bodelning och leder inte sällan till tvist mellan makarna, särskilt när det handlar om stora värden i t.ex. fastigheter. Marell Jurister utreder förhållandena och förrättar bodelning.

Ofta finns barn med i bilden och det uppstår frågor och diskussioner om var barnet eller barnen ska bo och vem som ska ha vårdnaden. Det kan vara känslomässigt infekterat och vara en stor påfrestning för alla inblandade men naturligtvis mest för barnen. Vi ger råd i frågor rörande barns vårdnad, boende, umgänge och underhåll och agerar som ombud i domstol om det skulle bli en tvist.

Vid dödsfall ger vi råd i frågor om hur arvet ska fördelas mellan arvingarna, om giltighet för testamente och om hur boutredning och arvskifte går till. Vi biträder vid arvstvister och vid klander av testamenten och arvskiften.

Marell Jurister har ett internationellt kontaktnät vilket ger oss möjlighet att hjälpa dig om du t.ex. vill köpa fastighet, starta företag eller etablera dig på annat sätt utomlands.