Inkasso

Inkasso utgör ett viktigt komplement till Marell Juristers juridiska verksamhet. Inkasso hör ihop med juridiken och du som klient kan därigenom även få detta behov tillgodosett. Många företag har satt i system att betala fakturor för sent och ibland också att bestrida betalningsansvar på vaga grunder för att vinna tid. Detta kan innebära stora problem med likviditeten för de företag som gör rätt för sig och betalar sina fakturor i tid.

Marell Jurister har sofistikerade system för att hantera inkassouppdrag och vi tar telefonkontakt med gäldenären om vi anser att det kan vara meningsfullt. Detta leder till snabbare resultat genom att gäldenären prioriterar just din fordran och till ett trevligare bemötande vilket innebär att du kan fortsätta att ha en god affärsrelation med gäldenären trots den sena betalningen. Beroende på ärendets art avgör vi vilka inkassoåtgärder som är lämpliga. Den huvudsakliga kostnaden för inkassohanteringen tar vi ut av gäldenären och inte av dig som uppdragsgivare.

En fördel med att låta oss ta hand om inkassouppdragen är att vi har kompetens inom såväl obeståndsjuridik som tvistelösning vilket är till stor nytta vid kontakterna med gäldenären. Men det innebär också att vi direkt kan driva ärendet vidare till domstol om det skulle visa sig vara nödvändigt och där agera som ombud för dig som uppdragsgivare.

Om gäldenären är ett aktiebolag som har gått i konkurs, eller som går i konkurs under ärendets gång, har vi många gånger möjlighet att utkräva personligt betalningsansvar för bolagets skulder från styrelseledamöterna och i vissa fall även från aktieägaren, s.k. ansvarsgenombrott.

Marell Jurister AB har tillstånd från Datainspektionen att bedriva inkassoverksamhet.